Vyjádření členů Eparchiální rady ke svolanému ES

Adresát:

Jeho Vysokopřeosvícenost Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

Důstojní otcové, delegáti eparchiálního shromáždění

 

Vaše Vysokopřeosvícenosti, požehnejte!

Důstojní otcové, drazí delegáti.

Eparchiální shromáždění svolané na sobotu 27. 2. 2016 se může stát kritickým mezníkem pro další podobu a vývoj Pražské pravoslavné eparchie. Protože mnozí věřící očekávají vyjádření eparchiální rady, která však již půl roku nebyla svolána k zasedání, rozhodli jsme se jako její řádně zvolení členové vyjádřit se k situaci alespoň touto formou otevřeného dopisu.

Za nejdůležitější považujeme připomenout skutečnost, že proces přípravy a svolání eparchiálního shromáždění nesplňuje některé náležitosti předepsané prováděcími předpisy k ústavě Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Konkrétně se jedná o prováděcí předpis k článku 14, v němž je stanoveno: Eparchiální rada zabezpečuje a organizuje eparchiální shromáždění, zpracovává návrh programu. Toto ustanovení nebylo splněno. Dále se jedná o prováděcí předpis k čl. 15, podle kteréhoeparchiální rada předkládá eparchiálnímu shromáždění navržené kandidáty na členy eparchiální rady. Členy eparchiální rady navrhuje biskup, členové eparchiální rady a členové eparchiálního shromáždění. Seznam navrhovaných kandidátů připraví eparchiální rada. Rovněž toto ustanovení nebylo splněno, protože eparchiální rada nebyla svolána ani nemá k dispozici seznam případných kandidátů pro eparchiální radu, kontrolní a revizní komisi ani dalších. V té souvislosti je třeba dodat, že ještě neuplynulo funkční období současné eparchiální rady, a není tedy možno volit jiné osoby do již obsazených funkcí.

Pokud jsme byli informováni o názoru, že funkční období eparchiální rady je automaticky od shromáždění do shromáždění (teoreticky 3 roky), tento výklad nemůže uspět, protože totéž by se muselo týkat i metropolitní rady a vlastně všech metropolitních a eparchiálních rad volených od novelizace církevní ústavy, jakož i kontrolních a revizních komisí a delegátů na sněm. Znamená to tedy, že po třech letech jejich činnosti jsou jejich usnesení již neplatná? A to nejen v naší eparchii, ale i v Olomoucko-brněnské a též ve slovenské části církve? Dovedeno do důsledku – má tedy každé eparchiální shromáždění nově volit arcibiskupa? Víme, že ne, protože jeho funkce je podle ústavy definována lhůtou doživotní volby. Tím se dostáváme ke lhůtám – v ústavě je jasně stanovena šestiletá lhůta pro správní orgány eparchie. Pokud se někdo chce dovolávat věty, že eparchiální rada je výkonným orgánem, pak by tu větu měl uvést celou – je výkonným orgánem eparchiálního shromáždění pro správu eparchie. Z toho zřetelně vyplývá, že je výkonným orgánem vzhledem k eparchiálnímu shromáždění, avšak vzhledem k eparchii je samozřejmě orgánem správním, protože v období mezi zasedáními eparchiálního shromáždění vykonává právě eparchiální rada jeho správní činnost.

Šestiletý mandát pro volební období eparchiální rady (i kontrolní a revizní komise a ostatních) je zanesen ve všech předchozích ústavách, včetně první Gorazdovy (inspirované ústavu Srbské pravoslavné církve) a i za současného znění ústavy je běžnou praxí ostatních našich eparchií.  Pokud snad chce někdo znenadání účelově argumentovat tím, že mandát eparchiální rady je omezen od jednoho eparchiálního shromáždění ke druhému (aniž by se o tom naše ústava takto výslovně zmiňovala), nelze než konstatovat, že se jedná o manipulativní snahu ovlivnit delegáty shromáždění a zdánlivě legalizovat neústavní postup. To vyvolává podezření, zda se náhodou nejedná o snahu vyhnout se kontrole zodpovědných volených orgánů při nakládání s finančními prostředky a též při kontrole dodržování řádných pracovněprávních vztahů se zaměstnanci eparchie.

Ze skutečnosti, že příprava a svolání eparchiálního shromáždění na den 27. 2. 2016 se neděje v souladu s ústavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vyplývá nutně závěr, že jakékoli výsledky voleb a usnesení tohoto shromáždění mohou být kdykoli v budoucnu snadno zpochybněny a velmi pravděpodobně se tak bude dít. To pootevírá dveře k dalším zmatečnostem a k pokračující destabilizaci situace v Pražské pravoslavné eparchii.

Po technické stránce je zarážející také fakt, že se i po minulé velmi špatné zkušenosti konání ES opakuje v chrámu svaté Kateřiny. Prostor rozhodně není vhodným konferenčním místem k několikahodinovému pracovnímu setkání tak velkého počtu lidí v létě, natož v zimních měsících (co do teploty, ale i základního zajištění důstojných hygienických podmínek pro duchovní i delegáty, kteří budou do Prahy cestovat).

Vzhledem k tomu, že jsme až do poslední chvíle pokorně očekávali, že budeme jako zvolený správní orgán vyzváni k přípravě eparchiálního shromáždění, což se bohužel nestalo, upozorňujeme na potřebnost svolání nového, tentokrát již v rámci naší ústavy řádně připraveného eparchiálního shromáždění, jehož programem by měla být rovněž zpráva kontrolní a revizní komise o hospodaření eparchie a schválení hospodářského řádu. Jsme totiž jedinou církví v ČR, která nemá schválený hospodářský řád a nehospodaří v rámci pravidelného ročního rozpočtu. Rovněž chceme připomenout potřebu dobré organizace a výběru vhodného konferenčního prostoru určeného k zasedání duchovních i delegátů našich církevních obcí.

Členové eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie:

o. Jan Týmal                         

o. Eugen Bakoš                         

o. Dorotej Rapcun

o. Metoděj Kout                          

PhDr. Věra Lendělová, Csc.

ThDr. Jiří Jukl, Th.D