Další projevy arogance moci

Bratři a sestry,

jistě Vás zajímá, co se nového událo v Pražské pravoslavné eparchii. Nejprve je nutno připomenout, že na tuto sobotu 27.2.2016 naplánoval arcibiskup Dandár Eparchiální shromáždění. O tom, jak bylo toto ES svoláno a co je na něm plánováno jsme už psali dříve.

V minulém týdnu se ale staly další dvě velice závažné události. Obě dvě jsou šokující na mnoha rovinách a znovu potvrzují naše přesvědčení, že volba Michala Dandara arcibiskupem pražským byla osudovou chybou, jejíž následky nemají v naší církvi obdoby.

První velmi závažnou událostí je dopis o. Dudáše adresovaný arcibiskupovi Dandarovi. V tomto dopise popisuje situace, ve kterých byl rasisticky urážen či pomlouván nejbližšími spolupracovníky arcibiskupa Dandara. Nejvíce šokující je ale to, že arcibiskup Dandar byl o tomto buranském chování svých spolupracovníků informován, ale místo toho, aby se zachoval minimálně jako slušný člověk a zjednal okamžitou nápravu, otce Dudáše raději odvolal z funkce ředitele Úřadu eparchiální rady (a toto navíc učinil proti vůli samotné Eparchiální rady, která si jej sama za ředitele ÚER zvolila) a své rasistické oblíbence dál ponechal ve svých funkcích.

Takže arcibiskup Dandar nemá za své poradce jen nedostudované právnické diletanty a všehoschopné hulváty, ale dokonce i rasisty.

dopis_oDudas_001 dopis_oDudas_002 zápis ER 1.9.2015

 

Druhou událostí,  je tzv. shromáždění církevní obce na Olšanech, které vstoupí do dějin naší církve jako názorná ukázka zpupnosti a arogance dosazeného duchovního správce, který v úplné nahotě ukázal, jak to bude pod vedením arcibiskupa Dandara „fungovat“.

To, co se na této schůzi událo je velmi těžké slušně komentovat. Proto si prosím sami přečtěte, jak tato „schůze“ probíhala. Následující text je kopií dopisu, který odeslala starostka sestra Maria arcibiskupovi Dandarovi:

________________________________

Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí

Šárecká 36/1065

160 00 Praha 6

 

V Praze, dne 18.2.2015

Věc: nelegálně svolané a nelegitimně konané shromáždění pravoslavné církevní obce v Praze 3/Žižkov při chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanském hřbitově  dne 18.2.2015

Vážený pane arcibiskupe, Vaše Vysokopřesovícenosti  vladyko Michale!

Dovolte mi, abych Vás informovala, že

Ústava Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku byla dnes hrubým způsobem pošlapána a to, co se konalo  dne 18.2.2016 od 11,30 v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice rozhodně nelze nazvat shromážděním pravoslavné církevní obce dle platné  Ústavy.  

1/ Svolání shromáždění PCO  a jeho program nebyl připravován s radou PCO, rada PCO nebyla o dnu, místě a čase konání vůbec informována. Radu PCO ani po písemných výzvách od 17.8.2015 duchovní správce  nesvolal ani jednou, a to  ani o. I.Efremushkin ani o. Roman Hajdamačenko. Čas a místo konání shromáždění nebylo řádně oznamováno předem.

Podle Vašich vlastních slov i slov o. Nováka  byl arcibiskup informován pouhý 1 den před konáním výše uvedeného shromáždění.  Jistě uznáte, že oznámení 24h předem nelze považovat za včasné – a také jistě uznáte, že o konání  shromáždění  PCO mají  právo být informováni předem všichni členové církevní obce.

Nebyla informována stávající rada PCO, ani revizní komise,  ačkoliv se většina z nich účastní pravidelně i bohoslužeb v tomto chrámu.  Konání farního shromáždění nebylo vyvěšeno na nástěnce, což jsem ověřovala  osobně,  ani oznamováno  při bohoslužbách, dokonce ani v neděli 14.2., ani v pondělí 15.2., ani v úterý 16.2. tohoto týdne. Farní shromáždění bylo oznámeno 17.2. na oslavách narozenin o. Seržana v budově FUJI skupině, která se této oslavy účastnila. Dokonce ani zaměstnankyně chrámu a učitelka nedělní školy, Maria Kalinichenko, nebyla o farním shromáždění ještě v pondělí informována!  Ani v úterý 16.2. nebyla službu konající u svíček schopna odpovědět  věřícím, kdy a kde se bude shromáždění konat. Martin Dohnal se dotazoval tedy přímo o. Seržana, který měl službu v chrámu, ale ten taktéž nebyl schopen potvrdit ani místo ani čas konání.  Na mé opakované dotazy mi o. Seržan  potvrdil teprve 17.2., že se shromáždění bude konat následujího dne v 11 hodin dopoledne. Zjistila jsem také, že nebyl kontaktován nikdo z rady PCO a všechny jsem tedy ve středu večer sama informovala.  Z jednoho dne na druhý nelze si zabezpečit volno v zaměstnání, proto na shromáždění přišli jen 3 členové rady PCO.

Jistě uznáte, že řádné  shromáždění PCO by se mělo konat v sobotu nebo v neděli, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce členů obce. Rozhodně ne v pracovní den v 11 hodin dopoledne.

2/ Rada PCO je správním orgánem obce a byla řádně zvolena v roce 2014. Dle Ústavy pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku čl.22 bod 4 funkční období volených správních orgánů trvá    6 let. Vámi ustanovení duchovní správci již 6 měsíců brání radě PCO ve výkonu její funkce. Od září není vedeno účetnictví, rada nedostává žádné informace o příjmech a výdajích a všechny výdaje uskutečněné v tomto období považujeme za nelegální, protože nebyly schváleny výkonným orgánem – radou PCO.  K 31.12.2015 nebyla provedena inventarizace peněžních prostředků a nebyla provedena ani inventura skladových zásob. 

Žádné informace o hospodaření PCO nezazněli ani ve zprávě o  PCO, která byla přednesena na  výše popsaném shromáždění dne 18.2.2016.

Současně jsou v této PCO porušovány hrubým způsobem další  zákony ČR.  Nejsou placeny daně, povinné odvody sociální a zdravotní, kromě toho je porušována celá řada dalších právních norem, na což jsme průběžně písemně upozorňovali oba Vámi ustanovené duchovní správce, úřad eparchiální rady i Vás.  Rada PCO nemůže žádným způsobem již odvrátit vysoké finanční pokuty, za které ponesou zodpovědnost  jednak Vámi ustanovení duchovní správci I. Efremushkin a nyní R. Hajdamačenko – ale také Vy, jako statutář naší církve a arcibiskup, neboť jste je do funkce ustanovil  v rozporu s  Ústavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, bez souhlasu ER, bez souhlasu rady PCO a věřících obce, navzdory   písemným upozorněním.

3/ Obracejí se na mne opravdu velmi rozhořčení členové naší farní obce při chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice. Jak jistě víte, na Paschu přichází k nám do chrámu několik tisíc věřících,  naše pravoslavná obec má několik set členů, z nichž  více než 300 jsou oprávnění  voliči dle ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku:  „jsou to buď občané ČR, nebo zde mají trvalý pobyt a plní řádně svoje povinnosti v církvi“.

Na údajném shromáždění naší pravoslavné obce se zúčastnilo 39 lidí – neexistuje žádná prezenční listina, protože její vyhotovení nepovažoval duchovní správce za podstatné. Taktéž nebylo ověřeno, kdo skutečně je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v místě naší PCO. Naopak  právo účasti na tomto shromáždění bylo upíráno bratřím  a sestrám, kteří jsou občané ČR a mají trvalý pobyt v místě PCO. Byli nedůstojným způsobem kádrováni a ponižováni.

Účast na posledním shromáždění: 301 oprávněných voličů. Na tomto: 39, z toho 8 trvalých zaměstnanců tj.  duchovních, diákonů,  žalmistů, sbormistra,  dále odhadem  14  jejich rodinných příslušníků nebo kmotrů +  3 členové rady PCO, kteří se dozvěděli o schůzi  v předvečer před jejím konáním +  Ivo Pinkas zaměstanec  eparchie.

3/ Program shormáždění :  bez jakéhokoliv  odvolání stávající rady,  revizní komise (zvolené řádně v r. 2014 a již zvolené delegátky (zvolena v  r.2015) byla programem  volba  nových správních orgánů a nového delegáta na ES. Na dotaz, proč má být nově volena rada PCO a proč není dosdržena Ústava církve, když se rada nedopustila žádného pochybení, bylo řečeno, že důležité je jen to, že to tak chce vladyka Michal. D.o. Igor Efremushkin na dotaz člena rady, bratra Vasila Hefyuka, proč nesvolával radu, výslovně odpověděl, že to měl od arcibiskupa zakázáno!

4/ Nelze také říci, kdo z přítomných byli oprávnění voliči, protože nebyl proveden žádný soupis přítomných, lidé přicházeli a odcházeli. Farní shromáždění se konalo v chrámu, kde všichni museli stát ještě několik hodin po liturgii, někteří  o žízni, hladu... ačkoliv máme pronajat  pro tento účel trvale konferenční sál ve FUJI, kde  mohlo být shromáždění  veden důstojným způsobem.   Avšak ani v čase, kdy se konala shromáždění v chrámu se nestalo, aby nebyly připraveny lavice k sezení a stůl pro zapisovatele  a prezenční listina.  Nebylo zjištěno, zda hlasující mají trvalý pobyt v místě obce. Více než čtvrtinu přítomných jsem dříve v našem chrámu nikdy nevídala. Podmínka pro volitelnost navržených kandidátů, tj.občanství ČR,  místo trvalého pobytu v místě PCO nebylo zjišťováno ani u navržených kandidátů, přičemž  někteří ze zvolených nebyli přítomni vůbec, s odůvodněním „že pracují a v pracovní době nemohli přijít“. Nevíme, zda navržení a zvolení s volbou vůbec souhlasili.  Jsem si však naprosto jista, že nejméně 4 zvolení  nemají v současné době trvalý pobyt v místě naší PCO.

5/ Na začátku shromáždění d.o. Roman Hajdamačenko nechal odhlasovat, že mluvit budeme pouze rusky. Upozornila jsem ho, že jsme v České republice , úředním jazykem je čeština, přítomní  jsou i Češi a nelze jim upírat právo, aby porozuměli, o čem budou hlasovat. A také jsem mu sdělila, že  toto shromáždění nebylo svoláno legálním způsobem.  D.o. Romana Hajdamačenko vysvětlil, že tady jsme v církevní obci ruské  – a rozhoduje pouze on, duchovní správce, jakým jazykem se bude jednat.  Poté začal o. Roman Hajdamačenko nedůstojným  způsobem  ponižovat  přítomné Čechy, což lze doložit zvukovým záznamem.  Sestra Vladimíra, respektovaná novinářka, která byla pokřtěna v našem chrámu a trvale bydlí cca 1 km od chrámu,  byla „kádrována“ způsobem zcela nechutným. Shodli jsme se i s dalšími účastníky, že na nás dýchl dávno zapomenutý duch bolševismu a komunistických schůzí.  Protože jeho dotazům nerozuměla,  odpověděla jsem (jako její duchovní matka), že ji pokřtil o. Zoran v našem chrámu, je zapsána v naší farní knize. Pokud sloužil v našem chrámu, vždy k němu přicházela.  Následně byla vyslýchána, kdy naposledy přistoupila k svatému Přijímání a kde. Podobné otázky považuji za zcela nepatřičné. Poté jí bylo sděleno, že pokud se nezpovídá u o. Hajdamačenka nebo u o. Efremushkina, není více členkou církevní obce. Sestra z toho utrpěla psychický šok.  Tím jí bylo upřeno základní právo pravoslavného křesťana na volbu svého duchovního otce. Současně chtěl d.o. Hajdamačenko okamžitě přistoupit k hlasování, abych byla vyloučena ze shromáždění, protože jsem si dovolila odpovědět  místo ní,  aniž by mi dal slovo  – a tedy shromáždění narušuji.  Teprve když část přítomných otce důrazně upozornila, že nic nenarušuji, pouze vysvětluji, ustoupil od svého agresivního chování vůči mé osobě.  K tomu mohu dodat, že poté vedl o. Roman Hajdamačenko shromáždění tak, že ignoroval ty, kteří se hlásili – včetně mne.

Tento incident se odehrál ještě před příchodem Vámi pověřeného  prozatímního ředitele eparchie d.o. Nováka. Ten přítomné oslovil slovensky s tím, že případně by mohl hovořit i rusínsky.

„Kádrování“  však pokračovalo dále, a d.o. Igor Efremushkin a d.o. Roman  Hajdamačenko se arogantně chovali  také k dalšímu váženému členovi naší církevní obce, významnému českému hudebnímu skladateli,  bratru Martinovi Dohnalovi, který se před rokem  přestěhoval z Brna do Prahy a má také trvalý pobyt v blízkosti našeho chrámu, a díky jehož  aktivní pomoci  se podařilo naší PCO mimo jiné dojednat pronájem prostor pro nedělní školu ve FUJI a mnohé jiné. Bylo mu sděleno, že neplatí Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, ale „kánony“, podle nichž ten kdo nepřistoupil 3 týdny k svatému přijímání v dané církevní obci již není jejím členem. Tento výklad je naprosto absurdní.  Znamená to tedy, že další vážený člen naší obce, hokejista Jaromír Jágr,  taktéž pokřtěný a a zapsaný v naší farní knize  – díky tomu, že hraje v průběhu roku v USA – přestal  být členem naší obce?

S nemístnou arogancí  a výsměchem bylo taktéž sděleno  jedné z ukrajinských  sester, že pokud dojíždí na zpověď a přijímání  za o.Dorotejem, kterého jste přeložil  do Berouna, má se přestěhovat do Berouna, ale již není členem obce.

Vážený vladyko, již dříve  jsem vás žádala, abyste zamezil diskriminaci  našich věřích podle národnosti, aby ustaly rasistické výroky na adresu romských členů naší církve, abyste nekomunikoval a nepodporoval  ruské nacionalistické webové portály  atd.  Nyní Vás proto upozorňuji, že i  Češi se cítí být v naší církvi ponižováni a diskriminováni. 

6/ Dle článku 16, bod 5 Shromáždění obce schvaluje zprávu duchovního správce o hospodaření církevní obce na základě zprávy revizorů, plán činnosti , směrnice a rozpočet na následující rok. Nic z toho nebylo ani schváleno, ani předloženo. Přítomní se nedozvěděli vůbec nic o hospodaření PCO. Přítomní členové rady upozornili jak d.o. Efremushkina, tak d.o. Hajdamačenka, že o svolání rady jsme opakovaně žádali, a to i písemně mailem i doporučenou listovní zásilkou. Ani jeden z nich radu  PCO nesvolal a ani jeden z nich nepodal informaci o hospodaření. S účetní nekomunikují, neúčtuje se od 9/2016 a účetní informovala daňového poradce, že nelze zpracovat účetní závěrku za rok 2015.

O problémech, týkajících se hospodaření PCO po nástupu o. Efremushkina na místo duchovního správce, jsem Vás, vladyko, také písemně a doporučeným dopisem informovala.

Opakovaně upozorňuji na to, že od nástupu d.o. Efremushkina není respektována legislativa ČR. Zákony a příslušné směrnice, jakož i vnitřní hospodářské směrnice naší PCO  jsou hrubým způsobem porušovány.  Duchovní správce je povinen se ve věcech majetkovo-právních řídit vždy rozhodnutím výkonného orgánu, kterým je rada PCO. Pokladní byla bezdůvodně zbavena funkce. Nevíme, kdo je nyní pokladníkem.  Rada PCO od 15.9. neměla a ani dnes neobdržela žádnou informaci o příjmech a výdajích PCO.   Ačkoliv jste k 1.1.2016 ustanovil (opět bez vědomí a souhlasu rady PCO, bez souhlasu členů církevní obce a bez schválení eparchiální radou) jako  nového duchovního správce a  statutáře naší PCO o. Romana Hajdamačenka,  ani on nereagoval  na mé písemné upozornění  a neučinil žádné kroky k nápravě. Způsob, jakým svolal farní shromáždění a vedl ho, pak naznačuje, že není schopen svolat a řídit zákonným způsobem shromáždění  větší PCO,  není schopen ho vést  v  úředním jazyce v naší republice uzákoněném,  neovládá ani ústavu naší církve. Nadřazenost, arogance, ironie a výsměšky se vůbec neslučují s posláním kněze. 

Vážený pane arcibiskupe, vy jste statutářem naší církve a máte bdít nad dodržováním naší ústavy, k čemuž jste se zavázal při své volbě přísahou.

Doufám, že na základě zjištěných skutečností pochopíte, že  zvolené členy rady PCO, revizory  i delegáta na ES nemůžete potvrdit.  Pokud byste tak učinil, projevujete tím svou podporu nezákonnosti a svévoli, která diskriminuje členy církevní obce, upírá jim možnost kontroly hospodaření s mnohamilionovými dary naší PCO,  hrubým způsobem pošlapává Ústavu pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Pokud byste tak učinil, dáváte tím jasně najevo, že podporujete duchovní, kteří se dopouštéjí porušování povinností při správé cizího majetku a ignorují legislativu ČR. 

Předpokládám, že  vyzvete d.o. R.  Hajdamačenka, aby svolal ne fiktivní a zmanipulované farní shromáždění, ale řádné shromáždění  a dle Ústavy.  

Protože řádné shromáždění nelze uspořádat  do 27.2. 2016, předpokládám, že potvrdíte mé právo řádně zvoleného delegáta na ES ze den 16.8.2015, což písemně potvrdilo na místě 301 oprávněných voličů, tj. voličů nikoliv s dlouhodbým pobytem nebo pracovními a studentskými vízy, ale skutečně s trvalým pobytem v místě PCO dle Ústavy naší církve. Dokud nebude změněn text Ústavy, trvám na jejím dodržování v platném znění.  

Také očekávám, že uvážíte, že o. Dorotej byl odvolán bezdůvodně  a naopak prokázal, že na rozdíl od Vámi zvolených správců, on velmi dobře  zvládal duchovní i organizační správu velké farnosti a ustanovíte ho proto opět do naší PCO.  Pokud by bylo řádně svoláno shromáždění , zcela nepochybně i nyní by byl požadován jeho návrat. Pokud k celé věci chcete přistoupit opravdu čestně, pak požadujte řádné svolání shormíáždění PCO, registraci členů a hlasování o tom, kterého z duchovních správců opravdu věřící lid chce.

Dále Vás žádám, abyste v zájmu věřících a celé Pravoslavné církve v českých zemích požehnal kněžím, kteří bydlí v Praze, aby mohli přicházet i do pražských chrámů, modlit se zde s věřícími, zpovídat je atd. Nikdy v minulosti se nestalo, aby arcibiskup nepožehnal duchovním a vědomě tak zamezoval věřícím  seniorům, nemocným z Prahy, kteří nemohou nikam dojíždět, aby se nemohli společně zúčastnit svaté liturgie spolu se svými duchovními otci, kteří je křtili  v Praze! Což opravdu máte tak zatvrzelé srdce, že necítí, jak tím ubližujete? 

Drahý vladyko, vy jste statutář naší církve – porušování legislativy ČR je již tak masivní, že se to zřejmě neobejde bez vysokých  pokut a bez následné medializace. 

Drahý vladyko, vy jste arcipastýřem – a Vy jednou budete muset nést zodpovědnost za to, jak jste pečoval o Vám Bohem svěřené stádo.  Měl byste vědět, že nasloucháte rádcům a obklopil jste se takovými lidmi, že výsledkem Vaší pastýřské  péče jsou zatím  slzy a pláč u stovek věřících, znechucení a bolest v srdci za způsobené  křivdy a nespravedlivost.

 A kde je Láska? Kde je Kristus?

 S prosbou o modlitby a arcipastýřské požehnání

 PhDr. Svatava Maria Kabošová, v.r.

___________________

 

Bůh Vám žehnej!