Výzva věřících Synodu naší církve

Dne 19.9.2015 proběhla na Moravě pouť na horu sv. Klimenta.

Od organizátorů této poutě jsme dostali následující text a jejich výzvu Posvátnému synodu:

 

„Účelem tohoto setkání byla společná modlitba, v níž jsme se k archandělu Michaeli obraceli s prosbou o pomoc naší těžce zkoušené církvi. Dalším důvodem byla společná diskuze nad uplynulým, aktuálním i budoucím vývojem dění u nás.

Myšlenka tohoto setkání vznikla z iniciativy nás, věřících laiků, kteří už nemůžeme jen tiše mlčet. Proto se spolu s věřícími z několika farností – ostravské, zlínské, hodonínské, znojemské, střílecké, několika věřícími ze Slovenska i Pražské eparchie (kteří s námi souhlasí a podporují nás) – obracíme prostřednictvím výzvy přímo na Posvátný Synod.

Na této výzvě se shodli a podepsali ji všichni věřící přítomní na Hoře sv. Klimenta, přidali se k ní a stále se přidávají další lidé, kteří se nemohli setkání zúčastnit. Podpisy proto budeme shromažďovat do nejbližšího zasedání Posvátného Synodu a předáme je osobně metropolitovi.

Potěšila nás skutečnost, že ačkoliv setkání vzešlo z iniciativy věřících, přidali se k nám i naši duchovní pastýři, otcové perzekuovaných farností (ať už svojí účastí či vyjádřeným souhlasem, pokud se nemohli osobně dostavit) a duchovně jej zaštítili. Pro nás toto setkání bylo velkou duchovní posilou a povzbuzením. „Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich. (Mt 18, 20)“.“

Text samotné výzvy:

Vaše Blaženosti, vaše Vysokopřeosvícenosti,

my věřící Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku se na vás, naše nejvyšší pravoslavné pastýře, obracíme s naléhavou výzvou.

Již dlouhou dobu se v Olomoucko-brněnské eparchii Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku děje bezpráví ze strany jejích vrcholných představitelů vůči kněžím i věřícím laikům této eparchie. V posledních měsících jsou některé církevní obce bezdůvodně administrativně odebírány ze správy kněží loajálních Posvátnému synodu. Tito kněží jsou propouštěni pro údajnou nadbytečnost (přičemž jsou v eparchii svěceni noví duchovní), jsou jim odebírány antiminsy, došlo již na suspendaci či zákaz vykonávat bohoslužby.

Není pochyb o tom, že motivem k takovému jednání je snaha odstranit nepohodlné z cesty k uskutečnění záměru uloupit naši církev a provést s ní grandiózní metamorfózu, která má své podstatné mezinárodní aspekty.

Na naše opakované písemné protesty ze strany vedení Olomoucko-brněnské eparchie nikdo nereaguje. V některých církevních obcích se v důsledku výše popsané situace slouží jen molebeny a pobožnosti místo sv. Liturgie. My a ani naše děti nemůžme přistupovat ke svaté tajině Eucharistie. Nám věřícím, kteří se snažíme žít v duchu pravoslavných tradic, je tak de facto znemožňován liturgický život a hrozí tak nebezpečí postupného duchovního odumírání.

Takové jednání není možno chápat jinak, než jako snahu o vážné poškození duchovního života věřících v postižených církevních obcích, což pokládáme za vrcholný projev nelásky a působení nečistých sil v naší církvi.

Jsme proto hluboce znepokojeni současnou situací. Obáváme se důvodně, že se v konečném důsledku jedná o úplnou likvidaci svatotajinského života věřících a likvidaci církevních obcí, které přes veškerý nátlak zůstaly dosud věrné Posvátnému synodu. Podotýkáme, že jsme se ani my, ani perzekuovaní kněží ničím neprovinili. Naopak, vždy jsme až do poslední chvíle byli věrni Posvátnému synodu a respektovali všechna jeho usnesení. Přitom nemalá část duchovenstva naší eparchie se pod nátlakem až příliš snadno podrobila vnuceným podmínkám faktického rozkolu. Jsme přesvědčeni, že není možno za dočasný klid ve slovenské části naší autokefální církve obětovat věrné duchovenstvo a věřící na Moravě a v Čechách.

Blaženější vladyko, stal jste se nejvyšším představitelem a tím i přijal před Bohem zodpovědnost za nás všechny. Již dlouho proto od Vás oprávněně očekáváme podporu. Řešení máte v rukou Vy, Vaše Blaženosti, i další biskupové – členové Posvátného synodu. Našimi možnostmi pak zůstávají úpěnlivé modlitby za vás. Vyzýváme Vás proto, vladyko metropolito a všechny členy Posvátného synodu, naše nejvyšší pastýře, k zodpovědnosti za celou naši církev. Vyzýváme vás se vší naléhavostí k neprodlenému a ráznému jednání vůči zjevné snaze ukrást naši církev a pošlapat dílo našeho mučedníka světitele Gorazda a s tím souvisejícím nepravostem v Olomoucko-brněnské eparchii a nyní již i pražské eparchii. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezdník, který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že přichází vlk (J 10,11-12).

Blažený vladyko, je zcela zjevné, že vlk již trhá stádo! Chceme se mu bránit náležitým způsobem a proto žádáme s pokorou Vás a ostatní biskupy naší církve, abyste nás vzali pod ochranu a jako první krok neprodleně zjednali možnost sloužit svatou liturgii našim kněžím, kteří jí byli zbaveni, či jim to hrozí jen proto, že odmítli vstoupit do vzpoury proti Vám a Posvátnému synodu.

Zároveň v souvislosti s aktuálním dopisem od Ekumenického patriarchátu, v němž (pod vlivem lží a polopravd) odmítl uznat Vaši volbu metropolitou PCČZS a vyzývá nás k provedení nové volby nejvyššího představitele, cítíme potřebu vyjádřit Vám, Vaše Blaženosti naši plnou podporu. Respektujeme závěry 13. Mimořádného sněmu PCČZS, předně pak volbu Jeho Blaženosti Rastislava metropolitou naší církve. Současně odmítáme snahu Ekumenického patriarchátu stavět jeho zájmy a zájmy úzké skupiny rozkolníků uvnitř PCČZS nad zájmy naší autokefální církve, jakož i snahu EP podřídit naši autokefální církev své jurisdikci ve smyslu jeho novodobých neopapistických doktrín.

Vaše Blaženosti, věříme pevně, že poslušný slov Kristových neodhodíte svůj kříž, vytrváte a jako dobrý pastýř neopustíte své stádo, když je vlk uchvacuje.

Vaše Blaženosti, vladyko Rastislave, vysokopřeosvícení vladykové, vyprošujeme pro vás od Hospodina odvahu k pravdě a sílu ke konání. Prosíme o vaše arcipastýřské požehnání.

V Kristu

věřící OBE, Pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku

 

A my se k výzvě našich bratrů a sester přidáváme, moc jim děkujeme za jejich zájem o dění v naší církvi a posíláme jim srdečné pozdravy.

Víme, čím procházíte, a chceme vám jasně napsat, že jsme s vámi!

Bůh vám žehnej!

Základní problém arcibiskupa Michala

Po zveřejnění našeho článku o neplatnosti církevního rozvodu arcibiskupa Michala jsme se stali terčem urážek, pomluv a vyhrůžek. Dokonce se někdo snažil tento blog tzv. „hacknout“. Nějaká jiná podivná individua zase osobně otravovala otce Doroteje (bývalého duchovního správce na Olšanech), že má tento blog okamžitě smazat, jinak bude suspendován.

Ano, tak to je, toto je skutečná reakce na náš první článek v této kauze. Místo jasného důkazu o tom, že je arcibiskup Michal právoplatně církevně rozveden, se on a jeho „pomocníci“ opět snížili k zastrašování a perzekuci.  To nás  samotné nepřekvapuje, proto se také náš blog nazývá Katakomby. Víme totiž moc dobře, co je tato diktátorská skupinka zač a čeho všeho byla, je a bude schopná při prosazování svých sobeckých zájmů…

Nuže pravda je ale taková, že otec archimandrita Dorotej nemá s tímto blogem vůbec nic společného. Můžete jej přestat špinit, pomlouvat a nemusíte mu už dále vyhrožovat.

A zatímco budou tito zoufalí jedinci zuřivě pátrat po autorech našich příspěvků (a vskutku pátrají jakoby šlo o ukryté parašutisty či ilegální vysílačku v protektorátu), tak se my vrátíme zpátky ke skandálu, před kterým arcibiskup Michal marně strká hlavu do písku. Máme totiž k dispozici další dokumenty, nejen ty s kterými se nyní arcibiskup brání, že je rozveden. Máme celý obrázek, všechny střípky v mozaice. Máme to, co nemá ani arcibiskup Michal a jeho „referenti“…

A mezitím, co on a jeho tajemník, jeho „referenti“ či jeho nový amatérský „kanonista“ budou vymýšlet, jak to všechno „zaonačit“, pokládáme všem naším čtenářům i arcibiskupovi Michalovi jednu zcela zásadní otázku, na kterou musí dřív nebo později odpovědět:

Kdo rozbil zmiňované manželství? Kdo požádal o rozvod jako první? Byl to nynější arcibiskup Michal nebo jeho mátuška?

Ze všech dokumentů totiž jasně vyplývá, kdo žádal o rozvod a kdo byl kategoricky proti. Arcibiskup Michal a jeho pomocníci, kteří se tak rádi ohánějí pravoslavnými kánony a kteří tak rádi ignorují Ústavu a orgány naší pravoslavné autokefální církve, by měli znát minimálně tzv. apoštolská pravidla. V jednom z pravidel se píše následující:

„Biskup nebo kněz nebo jáhen nesmí odvrhnouti od sebe svoji manželku pod záminkou zbožnosti. Zavrhne-li ji však, budiž zbaven úřadu (suspendován) a bude-li nepovolným, budiž zbaven duchovenské hodnosti.“ (5. apoštolské pravidlo)

Z dokladů a svědectví jasně vyplývá, kdo byl iniciátorem rozvodu, kdo se chtěl rozvést, aby se mohl stát kandidátem na vikárního biskupa v Prešově. Není žádná pochybnost o tom, kdo rozbil toto manželství! Byl to nynější arcibiskup pražský Michal!

Navíc  je z dopisu z Ekumenického patriarchátu patrné, že o této zcela zásadní kanonické překážce vědí dokonce i v Konstantinopoli.

A opět se tak dokazuje, že arcibiskup Michal na své cestě za biskupským úřadem lhal, podváděl a mlžil. Proto není ničím překvapivým ani to, jak se chová v úřadě nyní a jakými lidmi (podle přísloví vrána k vráně sedá) se obklopil.

A jak je vidět, nejsme jediní, kdo si pamatuje, jakého kostlivce ve skříni arcibiskup Michal celou dobu skrývá… Na stejný problém upozorňují i autoři stránek http://pravoslavnyspravodaj.eu/ a očividně ví, o čem píší.

Bůh vám žehnej a modlete se za naší církev!

Cařihradský dopis

Jak jsme dříve slíbili, zveřejňujeme dopis z Ekumenického patriarchátu, který dostaly všechny místní církve, včetně té naší, s komentářem, který pro přehlednost vkládáme přímo do citovaného textu.

Prot. No. 836

Na hlavní sekretariát nejsvětější Pravoslavné autokefální církve Českých zemí a Slovenska

Z ctihodného nařízení Jeho Všesvatosti ekumenického patriarchy Bartoloměje a s jednomyslným rozhodnutím Svatého a Posvátného synodu, informujeme vás tímto, a skrze vás i Církev Českých zemí a Slovenska, že vzhledem ke spolupráci, která byla navázána mezi Jeho Všesvatostí naším patriarchou a Synodálním výborem pro mezipravoslavné vztahy na jedné straně a na druhé straně oficiální delegací Církve Českých zemí a Slovenska pod vedením Jeho Eminence metropolity Jiřího michaloveckého během její návštěvy ve Svatém sídle 2. března 2015, očekával Ekumenický patriarchát do dnešního dne podrobení se ve dvou zásadních záležitostech:

Za prvé uvedení Ústavy Pravoslavné církve Českých zemí a Slovenska do souladu s podmínkami Patriarchálního a synodálního tomosu z roku 1998 s ohledem prohlášenou kanonickou autokefalitu této církve.

Za druhé jsme očekávali žádost o stanovisko Ekumenického patriarchátu ke svěcení, které obdržel archimandita Izaiáš jako pomocný biskup metropolity Simeona olomoucko-brněnského.

Co se týče titulatury tohoto listu, jsou zde v souladu s řeckou tradicí i s dikcí Tomosu z roku 1998 všichni naši arcibiskupové nazýváni „metropolité“ a pro hlavu místní církve je vyhrazen titul nikoli metropolity, ale „arcibiskupa“. Pro Řeky totiž stojí arcibiskup výše než metropolita, takže třeba hlava církve v Řecku nese titul „arcibiskup athénský“.

Zmiňované uvedení Tomosu a Ústavy do souladu může provést sněm a Posvátný synod. Jenže je tu zásadní problém, protože Tomos, ačkoli vydaný roku 1998, vůbec neodráží skutečnost, že naše pravoslavná církev působí ve dvou státech. Takže její hlavou má být vždy „arcibiskup pražský“. Slovenská část církve tak bude vždy jen jakýmsi přívažkem, exarchátem části české, ačkoli na Slovensku je násobně více věřících a církev je zde obecně silnější. Vyhrazení pozice hlavy církve pouze pro pražského arcibiskupa je tedy nespravedlivé a slovenská část církve s ní má problém.

Co se týče svěcení o. Slaninky, které bylo zpochybněno, Konstantinopol žádá v duchu Tomosu naši církev, aby ohledně něj dodala podklady, které umožní Ekumenickému patriarchátu rozhodnout, zda je svěcení platné.

 Až dosud, ačkoli uběhla doba šesti měsíců, neproběhla žádná komunikace mezi vámi a úřady Matky Církve. Naopak, dalšími nekanonickými kroky a činy, jako svěcením jeromonacha Michal Dandára na pražského arcibiskupa a dále přechodem odstoupivšího předchozího „arcibiskupa pražského Jáchyma“, který se stal pomocným biskupem Jeho Eminence Rostislava, metropolity prešovského, se vše ještě více zkomplikovalo, takže pro Matku Církev není naprosto možné posuzovat tuto záležitost se shovívavostí (oikonomií).

Důležité pro naší církev je, že součástí „uncanonical actions“ je i „ordination of hieromonk Michal Nardar TO archbishop of Prague“, Zcela jasně z toho potom plyne, že arcibiskup Michal není (kanonickým) arcibiskupem pražským a pražská katedra je tedy kanonicky uprázdněná.

Dále je třeba se podívat na to, jak přeložit slovo „ordination“. U protestatntů toto slovo téměř vždy znamená ustanovení, protože nikoho (kromě luteránů) nesvětí. U nás a katolíků tomu tak není. A důležitým ekvivalentem, který mimo jiné najdeme ve všech slovnících, je prostě slovo SVĚCENÍ. A nakolik můžeme nahlédnout do řeckého textu, ten užívá nepochybné slovo cheirotonia. Komu by to snad nebylo jasné, doslova jde o vkládání rukou na svěcence a čtení „světící“ modlitby. U pouhého ustanovování ale při nejlepší vůli k žádné chirotonii (vkládání rukou) nedochází. Tedy zde z textu plyne, že chirotonie je nekanonická! Samozřejmě nejde nikoho (diákona, kněze ani biskupa) prostě světit bez místa určení. Vždy je zapotřebí světit někam – zde vysvětit za biskupa na konkrétní místo, proto se hovoří o svěcení na pražského arcibiskupa.

A jakou záležitost nelze dispenzovat, posuzovat s oikonomí? Odstoupení arcibiskupa Jáchyma a vysvěcení arcibiskupa Michala na pražského arcibiskupa. Bez odstoupení vl. Jáchyma by totiž nebylo možné ani v současném kanonickém zmatku světit jeromonacha Michala Dandára. Je to považováno za jeden velký propletenec. Nebo si snad máme myslet, že pouze odstoupení vl. Jáchyma je nekanonické a nelze na nej použít žádnou oikonomii? Pak by zůstával na svém místě arcibiskup Jáchym.

Buď jak buď, za součást nekanonických úkonů je prohlášena chirotonie Michala Dandára a list jej nazývá pouze „jeromonachem“. Stejně tak je neplatná rezignace někdejšího pražského eparchiáního biskupa Jáchyma. Konstantinopol nikdy neuznala ani jeho intronizaci na pražskou katedru. Nicméně jeho biskupské důstojenství jednoznačně uznává, jak se ukazuje i v titulatuře. Arcibiskup Michal je proti tomu titulován jako jeromonach, tedy mnich nejnižšího, základního postavení. Podle řecké perspektivy, která vychází striktně ze svatých kánonů, totiž ten kněz, který sám požádá o rozvod (a je prokázáno, že to byl arcibiskup Michal, kdo něj požádal), už nesmí být nikdy ani samostatným duchovním správcem na farnosti, ani nesmí být povyšován. Tedy nemůže být coby mnich ani igumenem, natož pak archimandritou, či dokonce biskupem. Z toho důvodu zůstává pro Konstantinopol arcibiskup Michal pouze jeromonachem. A proto ho také nikdy neuznají.

A ačkoli ctihodný Primas Nejpřednější Konstantinopolské Církve s velkou trpělivostí očekával z vaší strany náležitou pokoru, v souladu s tím, co bylo domluveno a uvedení stávajícího stavu věcí do pořádku se shovívavostí (oikonomií), doneslo se Ekumenickému Patriarchátu, že osoba, nejvíce zodpovědná za uvedené anomálie, Jeho Eminence Rostislav, metropolita prešovský, místo aby uznal své chyby a hledal cesty k jejich nápravě, učinil nepřijatelná prohlášení, která byla krajně útočná, neuctivá a nepřátelská vůči Matce Konstantinopolské Církvi, která přece přinesla do vašich končin světlo Evangelia. Tato prohlášení neukazují smysl pro pokoru a moudrost, ale byly Jeho Eminencí směřovány pouze k těm, kdo jsou naprosto neznalí (co se týče kanonické stránky věci), aby je přesvědčil o správnosti svých názorů a činů.

Zde Konstantinopol kritizuje metr. Rostislava za videonahrávku, která byla tajně pořízena na jednom ze zasedání na Moravě. Natočili ji stoupenci vl. Simeona se zjevným cílem metr. Rostislava poškodit. Jeho slova nebyla určena pro veřejnost a už vůbec ne pro Ekumenický patriarchát, pouze v uzavřeném kruhu zhodnotil situaci. Na druhou stranu je hlavní důraz kladen na to, co se očekává od takto postaveného biskupa – pokoru a moudrost. To je klíč ke správnému řešení. Projevit a projevovat pokoru a moudrost.

Žel, postoje Jeho Eminence Rostislava a jeho prohlášení proti nejsvětější instituci Ekumenického Patriarchátu a jeho Primasu, Jeho Všesvatosti ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi, vyvolaly hluboký smutek a zklamání, zvláště když byly zveřejněny na internetu a když byly Ekumenickému Patriarchátu oficiálně udány.

Ve světle těchto věcí Jeho Všesvatost ekumenický patriarcha Bartoloměj a Svatý a Posvátný synod, když uvedené věci opět zhodnotili v náležité šíři, na prvním místě zatratili nemístné, nekanonické a nepřijatelné chování a výroky metropolity Rostislava, které v žádném případě neodpovídají pravdě ani skutečnosti a napadají nejen konstantinopolskou církev, která prokazuje dobrodiní všemu Pravoslaví, ale i zřízení, řád a tradici Pravoslavné Církve, včetně útoku na ctihodnou osobu Jeho Všesvatosti ekumenického patriarchy, který je zcela pohlcen prací pro Pravoslaví na celém světě, jak všichni uznávají.

Dále, jelikož Patriarcha a Synod nejsou schopni náležitě posoudit nekanonické činy, které se udály od abdikace Jeho Blaženosti Kryštofa až dosud, a vzhledem ke zmíněným prohlášením Metropolity Rostislava, uvážili a rozhodli jednomyslně, že není prostor a není možnost k léčbě toho, co se stalo.

 

Konstantinopol se vyjadřuje velmi nesmlouvavě, nicméně bez jakýchkoli konkrétních údajů a říká, že co se stalo po rezignaci vl. Kryštofa nelze napravit pouhým pokáním, a že by stav zůstal takový, jaký je.

Protože výše uvedené věci byly známy, bylo oznámeno nejsvětějším místním Pravoslavným Církvím, že Ekumenický Patriarchát nemůže už dále přistupovat se shovívavostí (oikonomií) k posuzování věcí, které se udály v Církvi Českých zemí a Slovenska v případě volby jejího primase.

Proto naléháme na Posvátný Synod a Shromáždění duchovních a laiků Spojené Autokefální Církve Českých zemí a Slovenska, vědomi si zkázy, k níž směřuje loď této místní Církve, aby znovu zhodnotily všechny tyto věci ve světle neplatné (od samého počátku), nekanonické a neuznané (na všepravoslavné úrovni) volby zmíněného Metropolity Rostislava jako primase této Církve a přikročily k volbě nového primase v souladu s pravidly Patriarchálního a synodálního tomosu z roku 1998 a platnou Ústavou Pravoslavné církve Českých zemí a Slovenska.

Ekumenický patriarchát jasně prohlašuje to, co říkal už několikrát před tím: neuznává volbu metropolity Rostislava hlavou naší církve. Po předchozích prohlášeních o její nekanoničnosti se teď konečně vyjadřuje jasně: tím nekanonickým prohřeškem je skutečnost, že metr. Rostislav nebyl zvolen v souladu s Tomosem.

S oznámením tohoto rozhodnutí Ekumenického patriarchátu vám a skrze vás všem biskupům a Nejvyššímu shromáždění duchovních a laiků Církve Českých zemí a Slovenska pro vaši informaci zůstávám v bratrské lásce v Pánu.

V Ekumenickém Patriarchátu 26. srpna 2015

Archimandrita Bartoloměj Samaras

Hlavní sekretář

Ohledně postavení metropolity Rostislava a celé naší církve tedy list opakuje to, co už z Konstantinopole zaznělo dříve: metropolita Rostislav není hlavou církve, protože nebyl zvolen podle Tomosu a naše církev vážně chybuje, když se Tomosem neřídí a neimplementovala ho do Ústavy. Celému jednání chybí moudrost a pokora.

Co je nové, je stanovisko Ekumenického patriarchátu, které je opatrné ve vztahu k biskupskému svěcení o. Izaiáše (Slaninky) a zpochybňuje svěcení o. Michala (Dandára). K tomu se Konstantinopol dokonce staví přímo jako k „nekanonickému kroku“.

Je nyní na našem Posvátném synodu, aby k tomuto listu zaujal jasné stanovisko, prokázal moudrost a pokoru a pokračoval v jednáních s Ekumenickým patriarchátem tak, aby s situace v naší místní církvi uklidnila a stabilizovala.

Modlete se za naší církev a Bůh vám žehnej!

 

Ženatý mnich

V posledních týdnech jsme prověřovali zásadní informaci, která zněla, že arcibiskup Michal Dandár nebyl nikdy právoplatně a kanonicky rozveden se svou mátuškou a zatajením této skutečnosti uvedl v omyl nejen členy Eparchiální rady, ale i Posvátný synod a celé Eparchiální shromáždění. Uvědomili jsme si, že pokud je tato informace pravdivá, hrozí zcela bezprecedentní a skandální stav, který nemá v dějinách naší autokefální církve obdoby – na stolec pražského arcibiskupa je ustanoven ženatý „mnich“!

Proto jsme se pokusili získat doklady, svědectví a jiné důkazy, které tuto informaci potvrzují nebo naopak zcela vyvrací. A to co jsme zjistili, jen těžko uvěřitelné a šokující!

Dostali jsme doklady z roku 2003-2004 a pokusili jsme se je dát do kontextu jiných církevních událostí a osob té doby.

Dnešní arcibiskup Michal totiž kdysi dávno chtěl kandidovat na vikáře v Prešově, a proto se rozhodl pro postřih na mnicha v Rusku, kde v té době zastupoval naší církev. Učinil tak, jak je patrné z přiložených dokladů, bez vědomí a požehnání svého eparchiálního biskupa (tehdejšího arcibiskupa Kryštofa) a navíc v té době, jak je patrné z přiložených dokumentů, nebyl církevně ani občansky rozveden. To, že se ten postřih udál bez vědomí vladyky Kryštofa v Rusku také není jen náhodná shoda okolností. Ale o tom až někdy jindy.

V Rusku arcibiskup Michal ukázal pravděpodobně tento doklad:

pozehnani_rozvod

Všimněte si, kdo je pod tímto „rozvodem“ podepsán – metropolita Nikolaj, arcibiskup prešovský.

O postřihu se nakonec dozvěděl tehdejší arcibiskup pražský a českých zemí vladyka Kryštof a začal jednat. Vladyka Kryštof pochopitelně nemohl tuto situaci akceptovat. Byl bez jeho požehnání a souhlasu postřihnut v Rusku a navíc nerozveden.

Otec Dandár vladyku Kryštofa obešel a jednal o svém rozvodu přímo s metropolitou Nikolajem (arcibiskupem prešovským) a ten ho bez mrknutí oka rozvedl s účinností od 19.12.2003. Ale takový rozvod byl neplatný a nekanonický… Byl za a) rozveden bez duchovního soudu a za b) vladyka Nikolaj nebyl jeho eparchiálním biskupem. A toto neplatné rozhodnutí vladyka Kryštof neakceptoval a okamžitě si o. Michala předvolal.

dopis28.7.2004

dopis4.8.2004

Následovalo tedy skutečné šetření věci církevního rozvodu. Na něj se ale nynější arcibiskup Michal nedostavil a jeho mátuška zcela kategoricky odmítla rozvod, jak je uvedeno v zápise, který si můžete přečíst níže.

zapis m.Dandarova24.8.2004

Na základě výsledku tohoto šetření odeslal arcibiskup Kryštof na Posvátný synod, do Moskevského patriarchátu a řediteli ÚER a členům eparchiálního duchovního soudu následující dopis.

dopis_vlNikolaj24.8.2004

Rozvod nebyl možný, neboť mu nepředcházel občanský rozvod a duchovní soud ho nemohl rozvést. Protože svou situaci otec Michal nevyřešil, zakázal mu vl. Kryštof v pražské eparchii sloužit. Po složitých jednáních byl potom propuštěn na Slovensko. Otec Michal v pražské eparchii (dokud tu byl arcibiskupem vladyka Kryštof)  už nikdy nesměl sloužit a žádných voleb na biskupa se nemohl na Slovensku kvůli kanonické nezpůsobilosti účastnit. V prešovské eparchii se tak stal mezitím vikářem vladyka Tichon a michalovským biskupem vladyka Juraj. A tak dnešní arcibiskup pražský Michal až do svého důchodu sloužil ve vyhnanství na západě Slovenska. A pak, po odchodu do důchodu, odešel „na dožití“ do Německa, kde se staral o zcela bezvýznamnou farnost ruské církve.

A pak, po abdikaci vladyky Kryštofa, se po mnoha letech najednou vrátil do „hry“. Jakou měl asi po tom všem motivaci, ví jen Pán Bůh. Možná čekal že v Synodu už nebude nikdo, kdo by si jeho problém pamatoval a bude moci předložit falešný a neplatný „rozvod“.

Každopádně během své cesty na arcibiskupský stolec uvedl v omyl členy Eparchiální rady, Posvátný synod a nakonec i pražské Eparchiální shromáždění. Byl mnohokrát dotazován, zda jeho kandidatuře a případnému zvolení nestojí žádná kanonická či jiná překážka (lidé se obávali o stav jeho zdraví, jiní se dotazovali na jeho anabázi s StB a jiní se ptali i na toto). Ve všech případech byli dotazovatelé vždy ujištěni, že je vše v pořádku a nemají se ničeho bát. Dnes to ale vypadá tak, že se bát musíme… Ve světle těchto starých i nových událostí pak nejsou ničím překvapivým ani jeho plané sliby a současné nekanonické a protiústavní kroky.

Co se s tím dá dělat? Rozhodně nemůže trvat stav, kdy nejvyšší představitel pravoslavné církve v českých zemích čelí takovému obvinění – z pohledu kanonického a církevního práva je to něco naprosto neuvěřitelného. Ten samý člověk, který pravoslavnými kánony a pravoslavnou tradicí mává jako šavlí a na nic jiného nehledí.

Očekáváme, že se k tomuto vážnému obvinění arcibiskup Michal vyjádří a předloží nezvratné důkazy o tom, že je církevně rozveden se svou mátuškou a že neexistují žádné kanonické překážky, které brání jakémukoliv člověku státi se mnichem, resp. biskupem pravoslavné církve.

Pokud tak neučiní, vyzýváme Posvátný synod a našeho metropolitu Rastislava, aby bez prodlení svolal církevní sněm, který tuto situaci musí jednou provždy vyřešit. Protože není v žádném případě možné, aby seděl na arcibiskupském stolci člověk, který nesplňuje ani elementární kanonické předpoklady býti biskupem pravoslavné církve. O to víc dává smysl poslední cařihradský dopis (který zveřejníme s komentářem v následujících dnech), ve kterém Ekumenicky patriarchát neuznává (a nikdy ani neuzná) chirotonii arcibiskupa Michala, kterého tituluje pouze jako jeromonacha.

Modlete se za naší církev, aby nám Bůh neustále pomáhal.

Bůh vám žehnej!

Malé déjà vu

V červnu roku 2005 se v atmosféře rozjitřené tvrdým postupem arcibiskupa Simeona vůči dlouholetému řediteli ÚER Olomoucko-brněnské eparchie prot. Pavlu Alšovi a vůči členům ER OBE, kteří měli odvahu proti tomuto postupu protestovat, uskutečnilo na brněnské faře tajné setkání několika duchovních a laiků. Kromě situace v olomoucko-brněnské eparchii se tehdy hovořilo i o celkové situaci v naší místní církvi. Jeden nejmenovaný duchovní z Vysočiny, v současnosti jeden z nejagilnějších příznivců vladyky Simeona a tvrdý zastánce supremace Ekumenického patriarchátu nad místní autokefální církví (dobrá, napíšeme, kdo to je – je to otec Jan Baudiš z Jihlavy), tam tehdy seznámil přítomné se zajímavou vizí budoucnosti církve po odchodu tehdejšího metropolity Nikolaje. Pro větší autenticitu citujeme z tehdy pořízeného zápisu z jednání:

„Slováci nemají rádi vladyku Kryštofa. Až se bude volit metropolita, budou volit prešovského arcibiskupa, a stejně tak mnozí Češi … Vladyka Kryštof nemá moc šancí získat dvoutřetinovou většinu. Nestane se metropolitou. Těžko však snese, že by měl být podřízen Prešovu. To je důvod, proč bude chtít vladyka Kryštof opustit Slováky a vystoupit z autokefální církve, a dát na stůl konstantinopolské tomosy – Savvatiovský o autonomii z r. 1923, a o autokefalitě z r. 1998, který jsme oficiálně přijali, a se kterým je možné navázat naši církev na Savvatije a jeho autonomní církev v rámci konstantinopolského patriarchátu. Hlavou této církve je automaticky arcibiskup pražský, takže vladyka Kryštof nemá co řešit … A kdyby byl vladyka Kryštof náhodou přece jen zvolen metropolitou, tak dá prostě na stůl tomos z r. 1951 …“

No, možná to byla vize trochu divoká, a kdo ví, jaké byly skutečné záměry vladyky Kryštofa. Historie ale nakonec ukázala, že se vladyka Kryštof přece jen metropolitou stal, byť dvě třetiny hlasů nezískal a nakonec mu stačila pouze nadpoloviční většina hlasů (a část delegátů už po několika týdnech po volbě svého hlasu hořce litovala)… A konstantinopolský Tomos poté skončil hluboko na dně skříně, a deset let o něm nikdo nic neslyšel.

Proto se nemůžeme zbavit dojmu, že tato podivná hra s konstantinopolskými tomosy, kterou můžeme již delší dobu sledovat, a cílené zatažení Ekumenického patriarchátu do ryze vnitřních záležitostí naší církve, stejně jako ostentativní mlčení o gorazdovském základu naší církve, nejsou tak docela náhodné.

Možná budeme obviněni z paranoie a možná označeni za lháře – vždyť něco takového přece onen „starec“ z Vysočiny nemohl nikdy říci. Naštěstí existují svědci, a naštěstí existuje onen zápis, ze kterého citujeme.

A ničení gorazdovských základů naší církve pokračuje a nejen to, nabírá na dosti zběsilém tempu. Opravdu chceme, aby se nakonec naše církev stala jen autonomní církví pod plnou kontrolou Konstantinopole? Aby se jedna církev působící v českých zemích a na Slovensku rozdělila na dvě – jedna fanarská v českých zemích a druhá (Bůh ví jaká) na Slovensku? Myslíte si, že nám konstantinopolští ponechají právo volit si své biskupy na eparchiálních shromážděních jako doposud a Ekumenický patriarchát je bude pouze ustanovovat do úřadů? Opravdu by nás nechali zvolit takového biskupa, který by jim nebyl dost dobrý? Anebo je budou dosazovat pouze podle vlastních zájmů z dalekého Fanaru? Bude to ta stejná církev, která během první republiky dokázala přilákat československou elitu s jejíž pomocí dokázala postavit mnoho pravoslavných chrámů a to dokonce bez náhrad či podpory státu? Bude to ještě stále stejná církev bohabojných lidí, kteří položili za svou pravoslavnou víru a svou církev život během druhé světové války?  Bude to stále ta stejná církev, která od státu získala náhrady za restituce? Anebo to bude církev nová, fanarská, pod kontrolou několika přisluhovačů v Čechách a na Moravě, kteří přišli kdo ví odkud a pod vedením několika biskupů z daleké, cizí země? Koho taková nová církev bude oslovovat? A jak je bude oslovovat?

Neustále znovu a znovu připomínáme pouze jediné – naše autentická autokefální církev, postavená na tzv. gorazdovské tradici je v akutním ohrožení. Hrozí její naprosté zničení, je zde snaha odříznout ji jako jakýsi zanícený apendix a nahradit ji konstantinopolskou církevní tradicí. A co je nejhorší, že tato snaha není vyústěním volání hlasu většiny naší církve, ale pouze velice úzké skupinky všehoschopných lidí, kterou většina odmítá a pro které nejen naše Ústava, ale i samotné kánony jsou pouhým trhacím kalendářem, s kterým si dělají, co se jim právě hodí.

Ale možná je to všechno jen naše paranoia, jedno velké déjà vu …

Prosíme modlete se za naši autokefální církev. Ať nám všem Bůh odpustí naše přestoupení a chyby a dá nám šanci napravit vše podle Jeho zalíbení.

Bůh vám žehnej!

Máme v Praze biskupa?

Být biskupem s sebou nenese pouze práva, ale naopak především povinnosti a úkoly. Prvotním je být připraven na tuto službu, protože není-li kandidát připraven, potom Boží blahodať nepůsobí jako světlo, nýbrž jako oheň. Oprávněnou by se asi zdála námitka, že nelze být připraven nikdy. A mohli bychom samozřejmě říci, že „biskupská nemoc“ postihuje každého, ale nebyla by to pravda. Známe totiž nepřeberné množství případů, kdy se biskupem stal člověk, který byl připraven a potom jeho působení bylo od počátku požehnané a nemusíme se bát i říci svaté. Pokud se ovšem někdo přizná, že zamlčel důležité věci, aby se stal mnichem, byl zvolen, anebo dokonce lhal, nemůže to dopadnout jinak, než patologii, a to především duchovní, sociální a nejen tou. Místo biskupa zůstane jenom statutár, kterého přes gorily z ochranky lze jen stěží zahlédnout, a která brání komukoliv se s ním v soukromí setkat a promluvit si. Pravoslavný biskup je totiž duchovní otec eparchie, což se projevuje i jeho přítomností skrze antiminsy na každé liturgii konané v jeho eparchii. On vede jemu svěřené stádo ke spáse a posvěcuje je. Pokud tomu tak není, je asi něco v nepořádku. Pravděpodobně však asi vše.

Z množství věcí, které jsou napsány v kánonech o biskupovi vybereme jen malou ochutnávku:

9. pravidlo antiochijského sněmu

V každé oblasti mají biskupové uznávati biskupa stojícího v čele metropolie, který pečuje o celou oblast, neboť do metropolie přicházejí odevšad všichni, kdož mají záležitosti. Proto bylo usneseno, aby on i ctí byl předním a aby ostatní biskupové bez něho nepodnikali ničeho zvláště důležitého, podle dávno od otců našich přijatého pravidla mimo to, co se vztahuje na eparchii, náležející každému z nich a na sídliště, nacházející se v jejím obvodě. Neboť každý biskup má moc ve své eparchii a nechť spravuje ji s náležitou opatrností, pečuje o celé území, závislé na jeho městě, ať ustanovuje kněží a jáhny a vyřizuje všechny záležitosti s úvahou. Nadto však ať se neosmělí cokoliv činiti bez biskupa metropolie, a taktéž tento bez souhlasu ostatních biskupů.

Ano, biskup má poslouchat metropolitu a jednat uvážlivě!

19. Šestého všeobecného sněmu

Představitelé církví jsou povinni po všechny dny, nejvíce však ve dnech nedělních učiti všechny duchovní a věřící slovům zbožnosti, vybírajíce z božského Písma chápání a vysvětlování pravdy a nepřekračujíce už stanovené hranice a podání bohonosných otců. Bude-li vykládáno slovo Písem, nechť je jinak nevysvětlují, než jak je vyložili světla a učitelé církve ve svých spisech, a tím nechť se spokojí víc, než sestavováním vlastních slov, aby při nedokonalém umění tohoto nevzdálili se od toho, co náleží. Neboť prostřednictvím učení shora řečených otců lidé získávají poznání dobra, jež je hodno následování, a neužitečnosti, jíž se nutno varovati, a napravují svůj život k lepšímu a netrpí neduhem nevědomosti, nýbrž chápajíce učení, nabádají sebe k odklonu od zla obávajíce se hrozících trestů a přispívají ke svému spasení.

Plní si místní biskup své povinnosti? Kdo má oči k vidění, viz!

 6. apoštolské pravidlo

Biskup nebo kněz nebo jáhen nesmí na sebe přebírat světský úřad, jinak budiž zbaven duchovenské hodnosti.

Je slovo „statutár“ církevního původu? Pokud biskup vše koná z titulu svého statutárství, ať jde tam, odkud je toto slovo a tato funkce.

7. apoštolské pravidlo

Bude-li biskup nebo kněz nebo jáhen oslavovati svatý den Paschy před jarní rovnodenností t.j. současně se Židy, budiž zbaven duchovenské hodnosti.

 Abychom nezapomněli ani na vedlejšího biskupa, kteréhož eparchie je „posvěcována“ modlitbami jeho druhů a družek z římskokatolického Focolare viz. http://www.focolare.cz/novemesto/2010NM01.pdf

 38. apoštolské pravidlo

Biskup musí pečovati o všechny církevní záležitosti a tyto spravovati pamětliv toho, že Bůh dozírá na něho. Není však přípustno, aby něco náležejícího Bohu sobě přivlastňoval nebo daroval svým příbuzným. Jsou-li tito chudí, postará se o ně jako o chudé, avšak pod touto záminkou nesmí zanikati majetek církve.

Přestože má biskup nejvyšší plat v celé eparchii, má se mu z církevních peněz kupovat televize? 

4. pravidlo Sedmého všeobecného sněmu

Hlasatel pravdy božský veliký apoštol Pavel, jako nějaké pravidlo stanoví, efezským presbyterům nebo lépe celému duchovenskému stavu s odvahou takto pravil: „Stříbra nebo zlata neb roucha nežádal jsem od žádného. Vše ukázal jsem vám že tak pracujíce, musíme snášeti mdlé a pamatovati na slova Pána Ježíše, neboť on řekl: Blahoslaveněji jest dáti nežli bráti.“ (Skut. 20,33; 20,35) Pročež i my naučeni od něho, nařizujeme: Biskup ať nikterak nezamýšlí z nízkého prospěchářství z příčiny domnělých hříchů vyžadovati zlata nebo stříbra nebo čehokoliv jiného od sobě podřízených biskupů, duchovenstva nebo mnichů. Neboť apoštol praví: „Nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou“. (1.Kor. 6,9) A ještě: „Nemajíť zajisté synové rodičům pokladů shromažďovati, ale rodičové synům.“ (2.Kor. 12,14) Pročež bude-li zpozorováno, že někdo pro vymáhání zlata nebo něčeho jiného nebo pro nějakou svou vášeň zakazuje sloužení a zbavuje úřadu kohokoliv ze svých duchovních nebo zatvírá svatý chrám, aby v něm nebylo Boží služby, takový obraceje na mrtvé předměty svůj nerozum vpravdě necitelný, má býti podroben tomu, čemu podroboval druhé, a obrátí se usilování jeho na hlavu jeho, (Žalm 7,17) jako na porušitele přikázání Božího a apoštolských ustanovení. Neboť přikazuje i Petr, přední apoštol: „Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je ne bezděky, ale dobrovolně, ani ne pro mrzký zisk, ale ochotně, ani jako panujíce nad dědictvím Páně, ale příkladem jsouce stádu. A když se ukáže kníže pastýřů, vezmete tu neuvadlou korunu slávy.“ (1.Petr. 5,2-4).

Pro koliké své vášně oba zmínění zakazují sloužit, překládají, zavírají chrámy? Jděte podle katalogu vášní vypracovaných důstojnými otci a najdete je všechny.

Rozkol v církvi

V autokefální Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku je rozkol.

To je holá skutečnost. Někteří lidé to vědí, někteří to tuší, někteří se toho bojí – ale všichni před tím zavírají oči a snaží se tvářit, že žádný rozkol ještě není.

Ale už dávno je. Jak jinak lze nazvat stav, kdy jedna část církve uznává jako svoji hlavu metropolitu prešovského arcibiskupa Rostislava a druhá „metropolitního správce“ olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona? Lze se setkat s přístupem, že na tom, kdo koho považuje za hlavu církve zas až tak nesejde. Ale takoví lidé zjevně nechápou, co je Církev.

Od osoby metropolity jako hlavy naší místní církve se odvíjí celá řada kanonických i liturgických věcí. Na prvním místě je vzpomínání metropolity při liturgii, zejména na velkém vchodu. Tak se vlastně při vysluhování eucharistie shromažďuje kolem Krista celá místní církev, obec věřících prožívá mystickou jednotu nejen se svým knězem, ale i se svým biskupem a metropolitou. Vzpomíná-li nějaký kněz jiného eparchiálního biskupa či metropolitu, pak náleží k jiné místní církvi. Svátostná jednota církve je narušena.

Stejně závažné jsou kanonické důsledky: metropolita svolává sněm, svolává Posvátný synod, v obou případech jim předsedá. Metropolita intronizuje biskupy. A to zůstáváme jen na půdě církevní Ústavy, kánony svěřují metropolitovi ještě větší pravomoci, umožňující mu zasahovat i do záležitostí podřízených eparchií. A teď: má toto právo v naší církvi vladyka Rostislav nebo vladyka Simeon?

To, co bylo uvedeno, prostě nejde přehlížet, to jsou základní otázky církevního života. Už teď je zcela vyloučeno, aby spolu sloužili liturgii dva kněží, z nichž jeden uznává metropolitu Rostislava a druhý „metropolitního správce“ Simeona. Nemůžou spolu sloužit, protože nemůžou vzpomínat stejné biskupy.

A toho si je, jak se zdá, vědom spíše arcibiskup Simeon. Ten před několika týdny odmítl sloužit v Mariánských Lázních s představeným chrámu o. Hauzarem s poukazem na to, že nemá s tímto knězem, věrným metr. Rostislavovi, svátostné obecenství. To znamená, že nemá svátostné obecenství s naším Posvátným synodem a se všemi biskupy, kněžími a věřícími, kteří jsou mu věrni. Svátostné společenství neexistuje, rozkol je dokonán. Amen.

Na Moravě je rozkol dokonalý. Vladyka Simeon se prohlašuje za „metropolitního správce“, za hlavu místní církve. Bez souhlasu Posvátného synodu se pokusil vysvětit zběhlého kněze pražské eparchie, o. Izaiáše Slaninku. Ačkoli jeho svěcení synod neuznal, o. Izaiáš jezdí po Moravě, chová se jako biskup a vyžaduje biskupské pocty. Budování paralelní biskupské struktury není rozkol?

V Čechách je rozkol skrytý. Ano, pražský arcibiskup Michal vzpomíná metropolitu Rostislava, Ano, jezdí i na (většinu) zasedání Posvátného synodu. A tím jeho přináležitost k Posvátnému synodu končí. Ve svém ostatním jednání buď synod ignoruje, nebo se přímo přiklání k rozkolníkům.

Uznává biskupství otce Izaiáše, přestože synod je výslovně neuznává. To není rozkol?

Protiví se rozhodnutím synodu a metropolity a nechá klidně napospas rozkolníkům kněží na Moravě, věrné metr. Rostislavovi. To není rozkol?

Na jeho přímý zásah jsou v Hlasu pravoslaví uveřejňovány články oslavující vl. Simeona a o. Slaninku. To není rozkol?

Po odpadlých kněžích, které přijímá zpět do pražské eparchie, nevyžaduje přiznání věrnosti metropolitovi Rostislavovi, ačkoli ti ho předtím výslovně jako metropolitu odmítali. To není rozkol?

Vzpomínání metropolity Rostislava jakkoli nevymáhá a nekontroluje. To není rozkol?

Jsou dvě možnosti: Buď je vladyka Michal domluven s rozkolníky, nebo si neuvědomuje, že svým jednáním rozkolu pomáhá. Těžko říci, co je horší.

Z toho, co jsme řekli, by se mohlo zdát, že je tu rozkol mezi česko-moravskou a slovenskou částí církve. Není to ale pravda. Rozkol neběží podél řeky Moravy. Protože Čechy, Morava i Slezsko jsou ve své drtivé většině věrny metropolitovi Rostislavovi a Posvátnému synodu. Hranice rozkolu je jinde. Probíhá mezi Božím lidem a většinou duchovenstva na jedné straně a dvěma biskupy obklopenými úzkou skupinou nejrůznějších lidí na straně druhé. Těm lidem jde pouze o jedno: dostat se k restituční miliardě a pomocí naprosté kontroly finančních prostředků ovládnout celou církev v Čechách a na Moravě. A přitom ještě získat mitry, zlaté, druhé a třeba i třetí kříže a jsou-li celibátníci, snad i tu Panagii. Někteří z nich si hojí i své osobní nenávisti a údajné křivdy. A všichni tito lidé, včetně obou biskupů, klidně pro peníze a pro své osobní sobecké zájmy rozervou naši církev na kusy.

Rozkol je vždycky strašná věc, je to obrovský hřích proti Bohu, ale někdy může přinést z Boží milosti také požehnání. Donutí nás jednou provždy oddělit zrno od plev. A nenacházíme se právě teď v této situaci? Rozkol už tu je, je potřeba jej jen přiznat a jasně odmítnout lidi, kteří odešli ze svátostné jednoty a jejichž činy dávají tušit, že už dávno opustili Církev Kristovu. Ale sami to nezvládneme. Proto se musíme obracet na své pozemské i nebeské ochránce.

Na ty první osobně, dopisy, e-mailem:

Vaše Blaženosti, metropolito Rostislave, důstojní vladykové Posvátného synodu, neopouštějte své věrné v Čechách a na Moravě!

A na ty druhé v modlitbách:

Svatý Gorazde a všichni svatí zemí českých, proste Boha za svou církev!

Kánony a kanóny

Pravoslavná církev zná několik druhů kánonů:

1. Biblický kánon, tj. soubor (kánon) knih Starého a soubor (kánon) knih Nového Zákona
2. Kánony – pravidla všeobecných sněmů, nebo všeobecně uznávaných místních sněmů, či církevních Otců Tyto kánony nemůže měnit ani místní sněm ani biskup, pouze sněm všeobecný.
3. Eucharistický kánon, eucharistická část liturgie
4. Kánon jako hymnický útvar jitřní, večerní, nebo půlnočnice sestávající z devíti písní, irmosů a troparů
5. Kánon jako epitimie uložená během sv. Tajiny pokání
6. Kánon jako modlitební pravidlo

Biblický kánon si (prozatím) nikdo nedovolí zpochybňovat, Ježíš Kristus byl podle něho židovskou radou shledán vinným a poslán na kříž, protože porušoval sobotu – svátečního den, neposlouchal a vysmíval se farizejům, atd. Tedy vzepřel se kánonům a obyčejům své doby. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. (Mt 23, 27-28)

Zapomněli jsme na „ikonomii“ jistý druh shovívavosti, která se uplatňuje ve vztahu k člověku, ale je nepřípustná ve vztahu k biblickému kánonu a dogmatům. Židé žádnou ikonomii neznali a neuplatňovali, po spáchání zločinu tak obvykle ihned následoval trest. Brzy po Spasiteli přišli další a další, miriády mučedníků prolily krev za víru v jediného Boha, za pravdu Vzkříšeného Syna, za naději obdržení života věčného. Jen se museli vzepřít vžitému kánonu své doby…

Ostatně Mistr Jan Hus, jehož výročí si letos připomínáme, se mimo jiné také provinil proti kánonům své doby. Kritizoval církev, biskupy, měl jiný názor a žádal nápravu. Skončil na hranici jako z církve vyloučený kacíř! Jeroným Pražský skončil podobně o necelý rok později 30. května 1416, kdy byl v Kostnici upálen stejně jako jeho druh M.J. Hus.

Naše pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku se dostala do nezáviděníhodné situace. Ačkoli se lidé kolem arcibiskupa pražského a českých zemí Michala tváří, jakoby jednali v souladu s kánony, které chtějí tvrdě uplatňovat napravo nalevo, chovají se stejně nelidsky a nekřesťansky jako výše uvedení obhájci kánonů, posílající na smrt nevinné. Spíše by si měli pořídit kanóny, které nabijí svými slogany a sladkými slovy o zákonnosti a kanoničnosti, aby mohli kolem sebe střílet, až jim dojdou argumenty. Dnes už jim společnost naštěstí nedovolí stavět kříže a hranice. Komu z nich ale jde skutečně o naši církev? Jejich cílem, zdá se, není a nikdy nebyla jednota naší církve v českých zemích a na Slovensku. Vždyť vše je připraveno k dovršení faktického rozkolu i „de jure“.

Před svým biskupským svěcením prošel igumen Michal celým schvalovacím a volebním mechanismem tak, jak jej naše místní církev zná a uplatňuje:
„Kandidáty na eparchiálního biskupa navrhuje eparchiální rada. Jejich kanonickou způsobilost schvaluje Posvátný synod. Z kandidátů schválených Posvátným synodem volí eparchiální shromáždění svého biskupa. Za biskupa je zvolen kandidát, který dosáhl dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných delegátů eparchiálního shromáždění. Volba je doživotní. Biskup začíná svou činnost dnem intronizace. Biskup má právo vzdát se své činnosti.“ (Prováděcí předpisy Ústavy PCČZS k čl. 5 Eparchiální biskup)

Vzápětí po volbě ovšem začal arcibiskup Michal tvrdit, že Ústava pravoslavné církve je jenom kus papíru, nemá žádnou právní validitu a on se řídí napříště už jenom a pouze posvátnými kánony a pravidly sv. Otců, protože on je tady biskupem.

Jenže právě tady dochází k těžkému střetu názorů, kde by se snad hodily i ty kanóny! Byl-li igumen Michal shledán kanonicky způsobilým pro volbu biskupa pražského Posvátným synodem v čelem s metropolitou Rostislavem (který se podobně jako celá slovenská část církve Ústavou PCČZS řídí), tak se musí řídit i všemi zákony a předpisy, které místní naše autokefální církev používá a dbát pokynů metropolity Rostislava.

Ovšem z pohledu „odborníků“ na kanonické právo, kteří přeběhli z tábora arcibiskupa Simeona do tábora arcibiskupa Michala krátce po jeho intronizaci, vyháněje přitom řádně zvolené orgány a úředníky, byl vl. Rostislav za metropolitu Českých zemí a Slovenska zvolen nekanonicky, tudíž nekanonický je i celý Posvátný synod. A pokud je nekanonický Posvátný synod, nemohl udělit igumenu Michalovi tzv. kanonickou způsobilost a igumen Michal tudíž nemůže být arcibiskupem, protože na jeho hlavu během chirotonie vložili své ruce nekanoničtí biskupové a nikoli jimi uznávaný „locum tenens“ arcibiskup Simeon, metropolitní správce a spol. Přitom vl. arcibiskup Michal při bohoslužbách metropolitu Rostislava vzpomíná.

Pokud bude svoláno Eparchiální shromáždění pražské eparchie, jak vl. Michal avizoval, neměli by jeho delegáti a především Posvátný synod vědět, pod jakou jurisdikcí se vlastně nacházejí? V každém případě je nutné, aby se tohoto mimořádného ES osobně účastnil vl. metropolita Rostislav. I když kdo ví? Třeba už ani žádná Ústava nebude platit a k čemu potom Eparchiální shromáždění?

Vážení, je to poněkud zamotané. Jisté je jedno. Poslední kroky vladyky Michala se jeví jako snaha zbavit nižší klerus a bohabojný lid jakékoliv kontroly nad hospodařením pražské eparchie. Nic víc nic míň. Věřícímu lidu podle uchvatitelů moci v naší eparchii tak napříště zbývá už jenom a pouze držet ústa a krok a platit a platit. Nižší klerus je na tom ještě hůře. Musí sloužit svěřenému lidu ale zároveň pochlebovat biskupovi. Protože jde o holou existenci, často duchovních s několika dětmi. Ovšem i sv. Písmo které stojí nad „kánony“ praví: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého mít v lásce, nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku.“ (Mt 6,24) 

Nižšímu kleru, chce-li sloužit Bohu nezbývá nic jiného, než aby s pomocí svého věřícího lidu odmítl sloužit mamonu arcibiskupa Michala a jeho pomocníků. Pro zajímavost několik pravidel (kánonů) jejichž uplatňování je v dnešní době více než sporné:

Pravidlo 54. (apoštolské): Bude-li někdo z kleru přistižen, že se stravuje v krčmě: budiž zbaven úřadu, vyjímaje případ cestování, kdy je nucen pobývati v hostinci.

Pravidlo 82. (apoštolské): Nedovolujeme přijímati otroky do kleru bez souhlasu jejich hospodářů, aby nedocházelo k roztrpčení těchto, ježto z toho povstávají zmatky v domech. Bude-li otrok hoden přijetí do kleru, jakým byl i náš Onesim, a hospodáři k tomu svolí propustivše jej z domu, budiž přijat.

A jedno pravidlo velice aktuální. Vladyka Michal není se svojí ženou Tatjánou církevně rozloučen a jeho žena nevstoupila do monastýru. A přesto, že to všichni delegáti ES PPE věděli, použili ve vztahu k o. igumenovi Michalovi bezbřehou míru „ikonomie“ a zvolili jej biskupem pražským.

Pravidlo 48. (VI. všeobecného sněmu): Žena toho, komu je udělována hodnost biskupská, napřed podle dohody se rozlučuje od svého muže a po jeho rukopoložení na biskupa nechť vstoupí do monastýru, daleko od sídla tohoto biskupa vybudovaného, a nechť ji biskup vydržuje. Ukáže-li se hodnou, budiž ustanovena v hodnost diakonisy.

Přesto všechno stále existuje cesta – cesta smíření, jediná cesta vedoucí k Pánu Bohu. „Není na světě člověka, jenž by živ byl a nehřešil“. A hlavně nezapomínejme slov Kristových: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ Ano, správně, stalo se to tehdy, kdy židé vedli ženu hříšnici k ukamenování. Všichni se zastyděli, pustili kameny z rukou a rozešli se domů. Oni se v míru rozešli, protože měli ještě svědomí. Mají však svědomí ti co lační po restitučních náhradách, funkcích, mitrách, apod.?

Nebo je jim to jedno a chtějí po sobě zanechat spálenou zemi, zničenou církev, jako je spálené a zničené jejich svědomí?

Pozvánka na modlitební setkání na Moravě

Drazí bratři a sestry,

byla nám zaslána pozvánka na modlitební setkání na Moravě s prosbou, abychom ji zveřejnili, což s radostí činíme. Toto setkání vzniklo z iniciativy věřících – laiků, nikoliv duchovních nebo funkcionářů církve. O to cennější taková aktivita je. Je to mnohem ryzejší a upřímnější snaha o setkání a jistě na toto setkání přijde více lidí než na letošní, novými a nechtěnými moravskými funkcionáři organizovanou pouť do Hrubé Vrbky, na kterou prakticky nikdo nepřišel.

Moravští věřící by se velmi rádi potkali také s věřícím z pražské eparchie, pomodlili se a popovídali si spolu v křesťanské lásce a pokoji.

 

Pozvanka_modlitebni_setkani-19.9.2015